turkiyecumhuriyeti100yil

Kurumsal Riskleri Başarılı Bir Şekilde Değerlendirmenin 5 Temel Adımı 

Başarılı bir iş yürütme söz konusu olduğunda, dikkate alınması gereken birçok husus vardır. Bu değerlendirmelerin en önemlilerinden biri kurumsal risk yönetimidir (ERM). İşletmenizin karşı karşıya olduğu riskleri değerlendirmek, başarılı bir iş yürütmenin önemli bir parçasıdır ve şirketiniz için en iyi kararları aldığınızdan emin olmak için atmanız gereken birkaç önemli adım vardır. Bu blog yazısında, kurumsal riskleri başarılı bir şekilde değerlendirmek için atılması gereken beş temel adımı tartışacağız. 

1) Kurumsal riskleri belirleme ve öncelliklendirme 

Kurumsal risklerin belirlenmesi ve önceliklendirilmesi, etkili kurumsal risk yönetimi (ERM) stratejilerinin uygulanmasında ilk ve çok önemli adımdır. İş operasyonlarınızı, itibarınızı, finansal istikrarınızı veya genel başarınızı etkileyebilecek potansiyel risklerin ve belirsizliklerin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesini içerir. 

Başlamak için kuruluşunuz, amaçları, hedefleri, süreçleri ve kilit paydaşları hakkında ilgili verileri ve bilgileri toplayın. Bu, dahili görüşmeler yapmayı, geçmiş verileri gözden geçirmeyi, sektör trendlerini analiz etmeyi ve her seviyedeki çalışanla etkileşim kurmayı içerebilir. Bu kapsamlı anlayış, kuruluşunuzun benzersiz koşullarına özgü potansiyel risklerin belirlenmesine yardımcı olacaktır. 

Ardından, belirlenen riskleri potansiyel etkilerine ve meydana gelme olasılıklarına göre sınıflandırın ve öncelik sırasına koyun. Önceliklendirme, her bir riske puanlar veya sıralamalar atayan risk matrisi veya risk puanlaması gibi teknikler kullanılarak yapılabilir. Bu, anında ilgilenilmesi gereken yüksek öncelikli risklere odaklanmanıza ve kaynakları buna göre ayırmanıza olanak tanır. 

Tanımlama ve önceliklendirme sürecinde, kuruluşun farklı departmanlarından ve düzeylerinden paydaşları dahil etmek önemlidir. Bu, işin çeşitli yönlerini etkileyebilecek kapsamlı bir dizi riskin yakalanmasına yardımcı olarak bütünsel ve çeşitli bir bakış açısı sağlar. 

Nihayetinde, organizasyonel riskleri tanımlamanın ve önceliklendirmenin amacı, işletmeniz için kapsamlı bir risk profili oluşturmaktır. Bu profil, etkili risk azaltma stratejileri ve politikaları geliştirmek için bir temel görevi görerek kuruluşunuzun potansiyel tehditleri proaktif bir şekilde ele almasını ve yönetmesini sağlarken, büyüme ve başarı fırsatlarını en üst düzeye çıkarır. 

2) Risk yönetimi ekibinin oluşturulması 

Bir risk yönetimi ekibi oluşturmak, etkili kurumsal risk yönetimi (ERM) stratejilerinin uygulanmasında kritik bir adımdır. Bu ekip, kuruluşun risk değerlendirme ve azaltma çabalarını denetlemekten ve yönetmekten sorumlu olacaktır. 

Başlamak için, risk yönetimi konusunda gerekli becerilere ve uzmanlığa sahip kişileri seçmek önemlidir. Bu kişiler, risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve hafifletilmesi dahil olmak üzere kurumsal risk yönetiminin temel unsurları hakkında derin bir anlayışa sahip olmalıdır. Ayrıca güçlü analitik becerilere ve stratejik düşünme yeteneğine sahip olmalıdırlar. 

Ekip oluşturulduktan sonra, ilk görevleri kuruluşun karşı karşıya kalabileceği hem iç hem de dış risklerin haritasını çıkarmak olmalıdır. İç riskler, operasyonel veya finansal riskler gibi kuruluşun doğasında olan riskleri ifade eder. Dış riskler ise ekonomik veya düzenleyici riskler gibi kuruluşun kontrolü dışındaki risklerdir. Bu risklerin haritasını çıkarmak, ekibin güvenlik açığı alanlarını belirlemesine ve risk yönetimi çabalarına öncelik vermesine yardımcı olacaktır. 

Risklerin haritasını çıkarmanın yanı sıra, risk yönetimi ekibi ayrıca her ekip üyesi için net roller ve sorumluluklar belirlemelidir. Bu, herkesin kendi özel sorumluluklarını anlamasını ve riskleri azaltmak için etkin bir şekilde birlikte çalışabilmesini sağlayacaktır. 

Genel olarak, kurumsal riskleri başarılı bir şekilde değerlendirmek için bir risk yönetimi ekibi oluşturmak çok önemlidir. Yetenekli bir ekip kurarak ve hem iç hem de dış riskleri haritalandırarak, kuruluş bu riskleri azaltmak ve uzun vadeli başarısını garanti altına almak için proaktif önlemler alabilir. 

3) Risk yönetimi politikalarını ve prosedürlerini geliştirmek 

Risk yönetimi politikaları ve prosedürleri geliştirmek, kurumsal risk yönetimi (ERM) stratejilerini etkili bir şekilde uygulamada kritik bir adımdır. Kurumsal riskler belirlendikten ve önceliklendirildikten sonra, bu riskleri etkin bir şekilde yönetmede organizasyona rehberlik edecek politikalar ve prosedürler geliştirmek önemlidir. 

Başlamak için, potansiyel etkileri ve meydana gelme olasılıkları hakkında kapsamlı bir anlayış kazanmak için tanımlanmış riskleri değerlendirmek önemlidir. Bu değerlendirme, ilgili veri ve bilgileri toplamayı, risk analizi yürütmeyi ve ele alınan belirli risklerde uzmanlığı olan paydaşlarla ilişki kurmayı içermelidir. Bu değerlendirme, risk yönetimi politikaları ve prosedürlerinin geliştirilmesine bilgi sağlamaya yardımcı olacaktır. 

Bir sonraki adım, kuruluşun risk yönetimine yaklaşımını özetleyen açık ve özlü politikalar geliştirmektir. Bu politikalar, risk değerlendirmesi, risk azaltma stratejileri ve risk izleme ve raporlamaya ilişkin yönergeleri içermelidir. Ayrıca, risk yönetimine dahil olan bireylerin rollerini ve sorumluluklarını ana hatlarıyla belirtmeli ve uyumluluğu sağlamak için hesap verebilirlik önlemleri oluşturmalıdır. 

Politikalara ek olarak, politikalarda belirtilen risk yönetimi stratejilerinin nasıl uygulanacağına dair adım adım talimatlar sağlayan prosedürler geliştirmek önemlidir. Bu prosedürler, gerçekleştirilecek belirli eylemleri, zaman çizelgelerini ve iletişim protokollerini ana hatlarıyla belirtmelidir. 

Kuruluşlar, sağlam risk yönetimi politikaları ve prosedürleri geliştirerek, riskleri ele almak ve azaltmak için yapılandırılmış ve tutarlı bir yaklaşım olmasını sağlayabilir. Bu, kuruluşun riskleri etkin bir şekilde yönetmesini, itibarını ve finansal istikrarını korumasını ve uzun vadeli başarısını sağlamasını sağlayacaktır.  

4) Risk azaltıcı stratejilerinin uygulanması 

 Kurumsal risklerinizi belirleyip öncelik sırasına koyduktan ve bir risk yönetimi ekibi kurduktan sonra, bir sonraki adım risk azaltma stratejilerini uygulamaktır. Potansiyel risklerin kuruluşunuz üzerindeki etkisini azaltmak açısından kauçuğun yola çıktığı yer burasıdır. 

Başlangıç olarak, iç ve dış risklerin haritasını çıkarmak önemlidir. Doğal afetler, ekonomik değişiklikler veya tedarik zinciri kesintileri gibi dış risklerin yanı sıra güvenlik ihlalleri veya çalışanların muhakeme hataları gibi kuruluşunuzun süreçlerindeki potansiyel riskleri belirlemelisiniz. 

Kurumsal risk yönetiminin kilit unsurları, riskleri hafifletme yaklaşımınıza bilgi vermelidir. Bunlar, potansiyel riskleri öngörmeyi, bunların kuruluş üzerindeki potansiyel etkilerini analiz etmeyi, bu riskleri yönetmek için planlar geliştirmeyi, bu planları uygulamayı ve son olarak bunları sürekli olarak izlemeyi ve güncellemeyi içerir. 

Risk azaltma stratejileri, beklenmedik durum planlarından mali sigortaya kadar her şeyi içerebilir ve bunlar, kuruluşunuzun özel risklerine ve kaynaklarına göre uyarlanmalıdır. Hafifletme stratejileri, meydana gelen risklerin olasılığını azaltmaya ve meydana gelmeleri durumunda potansiyel etkilerini en aza indirmeye odaklanmalıdır. 

Sonuç olarak, etkili risk azaltma stratejileri uygulamak, risk yönetimi ekibiniz, çalışanlarınız ve paydaşlarınız arasında sürekli işbirliğini gerektirir. Stratejilerin çalışmaya devam etmesini sağlamak ve maruz kaldığınız riskleri azaltmak için, risk yönetimi planınızın düzenli değerlendirmeleri ve kuruluş veya pazardaki herhangi bir değişiklik hesaba katılmalıdır. 

5) Risk yönetimi planının izlenmesi ve güncellenmesi 

Risk yönetimi planı uygulamaya konduktan sonra, riskleri azaltmadaki etkinliğini sağlamak için planın sürekli olarak izlenmesi ve güncellenmesi esastır. Risk yönetimi planının izlenmesi ve güncellenmesi, devam eden kurumsal risk yönetimi (ERM) sürecinde çok önemli bir adımdır ve kuruluşun potansiyel tehditleri ele alma ve fırsatları en üst düzeye çıkarma konusunda proaktif kalmasını sağlar. 

İzleme, belirlenen risklerin ve uygulanan risk azaltma stratejilerinin etkinliğinin düzenli olarak değerlendirilmesini içerir. Bu, periyodik risk değerlendirmeleri, temel performans göstergeleri (KPI’ler) ve paydaşlardan düzenli iletişim ve geri bildirim gibi çeşitli yöntemlerle yapılabilir. Kuruluş, riskleri izleyerek, ortaya çıkan riskleri veya risk ortamındaki değişiklikleri tanımlayabilir ve risk yönetimi planında zamanında ayarlamalar yapılmasına olanak tanır. 

Risk yönetimi planının güncellenmesi, izleme sürecinden elde edilen içgörülere dayalı olarak gerekli değişiklik ve iyileştirmelerin yapılmasını içerir. Bu, risk profillerinin güncellenmesini, risklerin önceliklendirilmesinin yeniden değerlendirilmesini, risk azaltma stratejilerinin gözden geçirilmesini veya yüksek öncelikli risklere ek kaynakların tahsis edilmesini içerebilir. 

Potansiyel riskleri öngörmek, etkilerini analiz etmek ve planlar geliştirmek gibi Kurumsal Risk Yönetiminin Temel Unsurları, izleme ve güncelleme sürecini bilgilendirmelidir. Risk yönetimi planının düzenli olarak gözden geçirilmesi ve güncellenmesi, planın ilgili, kuruluşun amaç ve hedefleriyle uyumlu ve dinamik iş ortamına duyarlı kalmasını sağlayacaktır. 

Risk yönetimi planını aktif olarak izleyerek ve güncelleyerek, kuruluşlar yeni risklere uyum sağlayabilir, ortaya çıkan fırsatları yakalayabilir ve işin uzun vadeli başarısını ve sürdürülebilirliğini sağlayabilir. 

https://www.linkedin.com/company/consultsaga/

https://www.instagram.com/consultsaga/

Bunu Paylaşın!

Yeni Yayınları Kaçırmamak İçin Abone Olun!

Yeni yayın ve gelişmeleri e-posta adresinize almak için lütfen aşağıdaki formu doldurun.

Dilerseniz Linkedin üzerinden de  yayınlarımıza abone olabilirsiniz. Linkedin üzerinden abone olmak için hemen tıklayın »

Bunlar da İlginizi Çekebilir! - Tüm Blog Yazılarımız

Bunlar da İlginizi Çekebilir! - Tüm Podcast'lerimiz

Bunlar da İlginizi Çekebilir! - Tüm Video'larımız

Siz de daha iyisini istemez misiniz?

Hizmetlerimizle Tanışın

Hizmetlerimiz

Eğitimlerimiz

 • Finansal Okuryazarlık
 • Finansçı Olmayanlar için Finans
 • Para, Döviz & Sermaye Piyasaları
 • Makroekonomik Verilerin Yorumlanması
 • Ekonomik Krizlerin Nedenleri & Sonuçları
 • Ekonomi Yönetimi
 • İnsan Kaynaklarına Stratejik Yaklaşım
 • Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri
 • Performans Yönetimi & Sistemleri
 • Performans Değerlendirme Sistemleri
 • İş Analizi & İş Gücü Planlama
 • Ücret, Ödüllendirme & Yan Haklar
 • Yetenek ve Kariyer Yönetimi
 • Kurumsal Akademi Tasarımı
 • Kurum Kültürü Yönetimi
 • Mutluluk & Motivasyon Yönetimi
 • Sessiz İstifadan Kaçınma
 • Profesyonel Koçluk